Aniroe

Total Albums
2
Country
Poland
Status
Active
Genres
Links
Alef Mem Shin
 • Type: Full-length
 • Year: 2010
 • 1

  Neshamat Shem He

 • 2

  Alef Mem Shin

 • 3

  Modaut El

 • 4

  Shiviti

 • 5

  Shachar

 • 6

  Nahar

 • 7

  Lev Shachor leolam


Alef Mem Shin (remastered)
 • Type: Full-length
 • Year: 2014
 • 1

  Neshamat Shem He (Breath of Name H) נשמת שם ה

 • 2

  Alef Mem Shin (Air, Water, Fire) אלף מם שין

 • 3

  Modaut El (Consciousness of El) מודעות אל

 • 4

  Shiviti (I have set) שיויתי

 • 5

  Shachar (Dawn) שחר

 • 6

  Nahar (Stream) נהר

 • 7

  Lev Shachor [leOlam] (Black Heart [Forever]) לב שחור לעולם

 • 8

  Tzfat (Safed) צפת